อธิบดีกรมประมง และคณะเจ้าหน้าที่กรมประมงร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงปลานิลในกระชังบ้านนาโป

วันที่ 19 ก.พ.2563 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะเจ้าหน้าที่กรมประมงร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงปลานิลในกระชังบ้านนาโป พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเกษตรกร ซึ่งมีสมาชิกเลี้ยงปลานิลและปลากดแก้วในกระชังกว่า 80 ราย ณ เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร