ประกันสังคมสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน เดือนมกราคม 2563 สูงถึง 3,526 ล้านบาท

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผย ผลการดำเนินงานการบริหารการลงทุนประกันสังคม กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ในเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา ว่า สถานะเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคม ณ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมามีเงินลงทุนรวมจำนวน 2,103,462 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหลักทรัพย์มั่นคงสูงร้อยละ 80.99 หลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 19.01 จำแนกตามแหล่งลงทุนในประเทศร้อยละ 89.35 ต่างประเทศร้อยละ 10.65 จำแนกตามประเภทหลักทรัพย์ แบ่งเป็นเงินฝากร้อยละ 3.75 ตราสารหนี้ร้อยละ 77.32 ตราสารทุน ร้อยละ 14.05 หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 2.83 หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 1.11 หน่วยลงทุนทองคำร้อยละ 0.56 และโครงการลงทุนทางสังคมร้อยละ 0.38 ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุน กองทุนประกันสังคม เดือนมกราคม 2563 เพิ่มสูงขึ้น 3,374 ล้านบาท สำหรับสถานะเงินลงทุนของกองทุนเงินทดแทน ณ 31 มกราคม 2563 มีเงินลงทุนรวมจำนวน 65,634 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหลักทรัพย์มั่นคงสูงร้อยละ 80.02 หลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 19.98 จำแนกตามประเภทหลักทรัพย์แบ่งเป็นเงินฝากร้อยละ 2.17 ตราสารหนี้ร้อยละ 78.64 ตราสารทุนร้อยละ 11.90 หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 5.33 หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 1.16 หน่วยลงทุนทองคำร้อยละ 0.80 สำนักงานประกันสังคมสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุน กองทุนเงินทดแทน เดือนมกราคม 2563 เพิ่มสูงขึ้น 152 ล้านบาท โดยทั้ง 2 กองทุนนั้น สามารถสร้างผลตอบแทนสะสมได้สูงถึง 3,526 ล้านบาท

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมมีการเปิดเผยข้อมูลการลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนเชื่อมั่นในการบริหารกองทุน และสร้างผลตอบแทนสะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่กองทุนประกันสังคม สามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการดูแล และพัฒนาสิทธิประโยชน์กลับคืนสู่ผู้ประกันตนทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป