คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบกลาง วงเงิน 2,056 ล้านบาท สามารถจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ นี้

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกลางให้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 2,056 ล้านบาท กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง จะสามารถจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้

นางสุภัชชา กล่าวว่า  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ขยายระยะเวลาการให้  เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด – 6 ปี และขยายฐานรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ให้กับเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 จนอายุครบ 6 ปี นั้น ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะมีเด็กได้รับสิทธิ จำนวน 1,208,165 ราย เป็นเงิน 1,285,586,000 ล้านบาท

นางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ  เข้าสู่ระบบที่ URL http://csgcheck.dcy.go.th ก็จะสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้ายว่า สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0 2651 6534 หรือ 0 2651 6920 หรือ 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 โทรสาร 0 2253 9119 หรือโทรสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม หรือติดตามที่ Facebook โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และ Facebook กรมกิจการเด็กและเยาวชน