สค. เปิดเวทีวิชาการเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายด้านครอบครัว

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว ครั้งที่ 2 โดยมี นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวได้รับความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากมุมมองนักวิชาการและการทบทวนการศึกษาวิจัยด้านครอบครัวเพื่อนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการสนับสนุนครอบครัวคุณภาพในประเทศไทย โดยมีอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันและมหาวิทยาลัย อาทิ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบนวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ สค. รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

โดยในวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากมุมมองนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันและมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) ภาครัฐควรสนับสนุนการปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ 2) การสร้างเครือข่ายในการทำงานทุกระดับ ตั้งแต่ะดับหน่วยงานถึงระดับท้องถิ่น เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน NGO องค์กรชุมชน พระสงฆ์ นักเทศน์ จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ และศพค. เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว 3) คำนึงถึงจัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านครอบครัวในรูปแบบต่าง ๆ 4) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านครอบครัว การส่งเสริมสัมพันธภาพ และต้องคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว ช่องว่างระหว่างวัย และ5) การเปลี่ยนแนวทางการประเมินผลสำเร็จการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวจะนำไปต่อยอดในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัวครั้งต่อไป เป็นเวทีของภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มคนทำงานด้านครอบครัวที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความรู้ลึกในเชิงประเด็น

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดบทสรุปงานวิจัยที่มีการนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ได้ที่ http://www.dwf.go.th/Content/View/9294/3