เทสโก้ โลตัส ผนึก 4 มหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพบุคลากร ตอบโจทย์องค์กร ยุค 4.0

นางอรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทสโก้ โลตัส เปิดตัวโครงการพัฒนาบุคลากร “Personalized Learning for 4.0 Workforce” ซึ่งเทสโก้ โลตัส ร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย 4 แห่งทุกภูมิภาค ทั้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะกับแรงงานและองค์กรในธุรกิจค้าปลีกยุค 4.0 ที่มีความต้องการที่เปลี่ยนไป โดยพนักงานมีโอกาสเลือกคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพส่วนบุคคล มุ่งเน้นการเติบโตของตัวพนักงานและองค์กรอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมพลาซาแอทธินี ถ.วิทยุ
(จากซ้าย)
​1. นางอณันทินี จิตจรุงพร
​2. รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
​3. อ.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
​4. นางอรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทสโก้ โลตัส
​5. รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ คณบดี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
​6. อ.พัลลภัช เพ็ญจำรัส หัวหน้าภาควิชาบริหารธรุกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
​7. นางสาวพิชญา สิริโยธิน ผู้จัดการอาวุโสแผนกสรรหาบุคลากร เทสโก้ โลตัส