ชป. นำคณะ คชก. เข้าสำรวจพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง

วันที่ 18 ก.พ. 63 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) เข้าสำรวจพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ณ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง

ทั้งนี้ หากดำเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง แล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตอำเภอเมือง และพื้นที่ใกล้เคียงได้ อีกทั้งยังสามารถเก็บกักน้ำไว้สำหรับด้านการอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตร นอกจากนี้ยังปริมาณน้ำดังกล่าวยังสามารถช่วยผลักดันน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วย

อนึ่ง การสำรวจสภาพพื้นที่ในครั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะนำมาประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งจะจัดให้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าวขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้


กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์