ชป.แจงการผันน้ำลำตะคองช่วยเหลือภัยแล้ง 5 อำเภอเมืองโคราช

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี พื้นที่ 5 อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา กำลังแล้งอย่างหนักขาดแคลนน้ำอย่างมาก จึงขอให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำตะคองเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค นั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน  ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า กรมชลประทานดำเนินการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำตะคองเพื่อไปสนับสนุนพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในเขตอำเภอโนนสูง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 แต่เนื่องจากระหว่างทางการส่งน้ำเกิดการสูญหายจำนวนมาก ทำให้ปริมาณน้ำเข้าพื้นที่เป้าหมายไม่พียงพอ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและอำเภอต่างๆ ที่อยู่บริเวณทางน้ำไหลผ่าน จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำไหลไปถึงในเขตตำบลเมืองปราสาทและตำบลลำคอหงษ์ มากขึ้น ส่วนตำบลธารปราสาทและตำบลหลุมข้าว ปริมาณน้ำยังไปไม่ถึง เนื่องจากต้องลำเลียงน้ำไปอีกเส้นทาง คือเส้นทางลำเชียงไกร และตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2563 เป็นต้นมา มีความจำเป็นต้องลดปริมาณส่งน้ำลง เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนตามเกณฑ์การจัดการน้ำ รวมทั้ง เพื่อควบคุมไม่ให้มีการลักลอบนำน้ำไปใช้ทำนาปรังเพิ่มขึ้น จากผลการระบายน้ำตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ถึงปัจจุบันได้มีการระบายน้ำไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยพื้นที่เป้าหมายได้รับน้ำไปแล้ว ประมาณ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเป้าหมาย 3 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ในระดับนึง

ทั้งนี้ กรมชลประทานยังคงติดตามเฝ้าระวังพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง และเตรียมเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำไว้พร้อมสำหรับลงพื้นที่ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างเต็มที่ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้


กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์