สวธ.เปิดตัว 7 ชุมชนสืบไทย นำร่องยกระดับการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้ท้องถิ่น

วันที่ 18 ก.พ. 2563 ตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวเปิด โครงการสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน โดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2563 เพื่อนยกระดับและพัฒนาสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจทัองถิ่น โดยเปิดตัวชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก ๗ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดจำปา กรุงเทพมหานคร  ชุมชนตำบลบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี  ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดนครนายก ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม จังหวัดตราด  ชุมชนนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร  ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขมราฐ นาแวง เจียด จังหวัดอุบลราชธานี  และชุมชนวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลิตเป็นรายการท่องเที่ยว “ชุมชนสืบไทย” จะออกอากาศ ทางอัมรินทร์ TV 9 ตอน ครั้งแรก เสาร์ที่ 7 เวลา 16.00 น.