ประกันสังคม จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ รับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบบริการ SCB Easy APP

นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์จตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้สำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระเงินสมทบนายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานประกันสังคม ล่าสุดได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มช่องทาง การให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านบริการ SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ นายจ้างสามารถนำส่งข้อมูลเงินสมทบทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม และชำระเงินสมทบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สามารถเลือกชำระเงินสมทบผ่านบริการ SCB Easy App นอกเหนือจากบริการ SCB Payment Gateway / SCB Easy Net และSCB Business Net ที่ธนาคารให้บริการอยู่ในปัจจุบัน นายจ้างสามารถทำการชำระเงินผ่านบริการ SCB Easy App ได้ โดยเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th ยื่นข้อมูลส่งเงินสมทบ และเข้าสู่ระบบชำระเงินของธนาคาร เลือกเมนู “Approve by E-Payment User/SCB Easy” จากนั้นเลือก “Payment via SCB Easy App” โดยระบบจะทำการสร้าง QR Code เพื่อชำระเงิน ต่อจากนั้น Login เข้าระบบ SCB Easy App และสแกน QR Code เพื่อชำระเงิน นายจ้างสามารถ Save Slip เก็บเป็นหลักฐานการชำระเงินได้ และไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน ทั้งนี้ นายจ้างสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Receipt ได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม

หากนายจ้างมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมทางโทรศัพท์ 1506 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ