เรื่อง ปีที่ 119 กรมที่ดิน ก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศในการบริการ

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี โดยตลอดระยะเวลา 119 ปี ที่ผ่านมา กรมที่ดินมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน  ให้เป็นกรมที่ดินยุคใหม่ ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ โปร่งใส โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาพัฒนาและยกระดับการให้บริการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย สามารถช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย มีผลงานการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชน ดังนี้

 • โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการได้ทั้งสิ้น 80,325 แปลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กำหนดดำเนินการในพื้นที่ 25 จังหวัด เป้าหมาย 70,000 แปลง
 • โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการได้ 15,704 แปลง และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กำหนดเป้าหมายดำเนินการ 15,000 แปลง
 • โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท เป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่สามารถลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐในการแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยและกระจายสิทธิการถือครองที่ดินโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ ด้วยการนำที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วมาจัดระเบียบ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบที่เหมาะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการได้ 2,248 แปลง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดเป้าหมายดำเนินการ 2,000 แปลง
 • ยกระดับการรังวัดด้วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยระบบโครงข่ายดาวเทียม (RTK GNSS Network) เพื่อให้การรังวัดและการจัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความละเอียดถูกต้องสูง เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ลดข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับประชาชน และประชาชนกับรัฐ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีข้อมูลรูปแปลงที่ดินของรัฐและเอกชนที่ถูกต้อง ทั้งรูปแปลง เนื้อที่ และค่าพิกัดภูมิศาสตร์ สามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 – 2562 ประกาศพื้นที่ยกระดับการรังวัดฯ ไปแล้ว 43 จังหวัด และจะครบ 77 จังหวัด ในปี พ.ศ.2565
 • ตั้งศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับภารกิจด้านที่ดินให้มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และทันท่วงที โดยมีช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ 5 ช่องทาง ได้แก่ระบบ E – Contact DC เว็บไซต์กรมที่ดิน Call Center โทรศัพท์ 0 2141 5555 ตลอด 24 ชั่วโมง ติดต่อด้วยตนเอง ทางจดหมาย และหน่วยงานภายนอกส่งเรื่องให้กรมที่ดินดำเนินการ เช่น สปน. 1111 กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น โดยตั้งแต่ตั้งศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีปริมาณเรื่องร้องเรียนและบริการให้คำปรึกษา จำนวน 85,679 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 82,860 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.70 ที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงผู้บริหารกรมที่ดินได้ง่าย สะดวก อธิบดีกรมที่ดินได้เปิด Facebook Fanpage “นิสิต จันทร์สมวงศ์” ให้ประชาชนได้รับรู้ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรมที่ดิน และร้องทุกข์ ร้องเรียนขอคำปรึกษา ทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้

สำหรับก้าวต่อไปของกรมที่ดิน  กรมที่ดินจะมุ่งเน้นการพัฒนาภายใต้คลื่น Disruption ในการอำนวยความสะดวก และส่งมอบบริการด้วยใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น ดังนี้

 • กำหนดมาตรฐานการให้บริการประชาชนด้านการรังวัด เพื่อให้การบริการด้านรังวัดเป็นพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ โดยให้สำนักงานที่ดินทุกแห่ง นัดรังวัดได้ภายใน 50 วัน
 • กำหนดมาตรฐานการให้บริการประชาชนด้านการรังวัด เพื่อให้การบริการด้านรังวัดเป็นพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ โดยให้สำนักงานที่ดินทุกแห่ง นัดรังวัดได้ภายใน 50 วัน
 • โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยดำเนินการขยายศูนย์สารสนเทศที่ดิน ติดตั้งระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ด้านรังวัดและทำแผนที่ในทุกสำนักงานที่ดิน เชื่อมโยงข้อมูลรูปแปลงที่ดิน ถ่ายโอนข้อมูล ก่อให้เกิดข้อมูลที่ดินแบบ Digital เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมมีความถูกต้องและบริการประชาชน ได้ทุกสำนักงานที่ดินไม่ว่าที่ดินตั้งอยู่ ณ ที่ใดแบบ Online ซึ่งในอนาคตจะสามารถดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ที่สำนักงานที่ดินใดก็ได้โดยไม่จำเป็นที่ต้องไปสำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่
 • การจองคิวยื่นคำขอสำนักงานที่ดินผ่าน Smart Phone สามารถใช้ Application ผ่าน Smart Phone ในการนัดวันที่จะมายื่นคำขอจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งสามารถจองคิวในการยื่นคำขอได้ทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ เมื่อถึงวันนัดสามารถติดต่อสำนักงานที่ดินได้โดยไม่ต้องรอคิว
 • การติดตามงานของสำนักงานที่ดินผ่าน Line Official Account ในกรณีที่ธุรกรรมไม่แล้วเสร็จในวันเดียว เช่น ต้องมีการรังวัด หรือประกาศ สำนักงานที่ดินทุกแห่งจะมี Line Official Account ของสำนักงานที่ดิน จะสามารถติดตาม สอบถาม สถานะงานต่าง ๆ ผ่าน Line Official Account ได้
 • ประกาศอิเล็กทรอนิกส์ นำประกาศต่าง ๆ ของสำนักงานที่ดิน เช่น ประกาศข้างเคียง ประกาศเรื่องรับมรดก เป็นต้น ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน ซึ่งจะสามารถติดตามเลือกดูประกาศได้ทุกสำนักงานที่ดินโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานที่ดิน ได้สะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • การประเมินความพึงพอใจ ผ่าน QR code เมื่อรับบริการของสำนักงานที่ดินเรียบร้อยแล้ว สามารถประเมินความพึงพอใจ แนะนำการให้บริการของสำนักงานที่ดิน และเจ้าหน้าที่ โดยสแกน QR Code ณ สำนักงานที่ดินที่ใช้บริการ และดำเนินการประเมิน ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานที่ดินต่อไป

อธิบดีกรมที่ดินกล่าวต่อไปว่ากรมที่ดินมีความมุ่งมั่นตั้งใจ เป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการดำเนินงานอย่างดีที่สุด เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและคนไทยทุกคน โดยการนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มาสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น โครงการ 1 จังหวัด 1 สำนักงานที่ดิน 1 ศูนย์ราชการสะดวก  โครงการประกวดห้องน้ำสะอาดแห่งปีของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ การมอบโล่รางวัลให้กับสำนักงานที่ดินบริหารจัดการดีเด่น การมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน ดังคำขวัญ  กรมที่ดิน 119 ปี บริการประชาชน ด้วยหัวใจ เปลี่ยนสู่ความเป็นเลิศ Change for Excellence