หม่อมเต่า เปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานจัดหางาน สระบุรี ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี พร้อมให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี โดยมี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับ พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมงาน และนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การให้บริการประชาชนถือเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานราชการต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก อาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ในการให้บริการประชาชนในการมาติดต่อราชการ และใช้สำหรับการปฏิบัติงานราชการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนเพื่อให้ก่อเกิดอาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาคารอเนกประสงค์แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป นอกจากนี้ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคลฯ ได้ปลูกต้นไม้ (ต้นจิก) เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่ระลึกแก่อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้ อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2562 จากเงินงบประมาณ ของกรมการจัดหางาน สามารถปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเปิดให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยบริเวณชั้น 1 ให้บริการงานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว และงานตรวจและคุ้มครองคนหางาน บริเวณชั้น 2 ให้บริการด้านการรับชำระค่าธรรมเนียม การขอคืนเงินค่าธรรมเนียม และเงินหลักประกัน งานรับ-ส่งหนังสือราชการ และห้องประชุมสำหรับจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ สามารถรองรับประชาชนได้ ประมาณ 200 คน