สคบ. จัดสัมมนา “เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย”

          สคบ. สร้างเครือข่ายพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคทุกภาคส่วน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  เพื่อสร้างคนต้นแบบด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กระจายครอบคลุมในทุกเครือข่าย ให้ได้มีส่วนรับรู้ เข้าใจ เข้าถึง และคุ้มครองสิทธิของตนเองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

           วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องบุษราคัม ชั้น ๒ โรงแรมวังคำเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประเทศชาติ

สำนักงานคณะกรรมคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีบทบาทและหน้าที่หลักในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ และการได้รับการชดเชยเยียวยาจากความเสียหายและความไม่ปลอดภัยจากการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ จึงนับว่าเป็นภารกิจสำคัญยิ่งในการดูแลและให้ความคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้แนวทางการดำเนินงานของ สคบ. ซึ่งหาก สคบ. เป็นหน่วยงานเดียวในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวนั้น ย่อมไม่เกิดความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงต้องพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในมิติใหม่ โดยการสร้างคน ให้ความรู้ ลงสู่ชุมชน และส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เกิดกลุ่มคนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งโครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. ได้จัดทำและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมสัมมนา พร้อมทั้งร่วมหารือถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่าง สคบ. กับเครือข่ายฯ ทั้งนี้ เพื่อนำข้อคิดเห็นและแนวทางที่ได้มาพัฒนาการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป