ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้ป้องกันและรับมือไฟป่า…มหันตภัยร้ายทำลายผืนป่า

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเรียนรู้ข้อควรปฏิบัติ ในการป้องกันไฟป่า โดยกำจัดวัสดุที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิง งดเว้นการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ และหลีกเลี่ยงการจุดไฟก่อกองไฟ หรือทิ้งก้นบุหรี่ในพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงสร้างแนวกันไฟ จะช่วยสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามขยายวงกว้าง

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ไฟป่ามักเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวต่อช่วงฤดูร้อน ซึ่งมีสภาพอากาศแห้ง ต้นไม้ผลัดใบ และหญ้าแห้งตายจำนวนมาก ประกอบกับลมที่พัดแรง เมื่อเกิดไฟป่า ไฟจึงลุกลามอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม เพื่อลดลกระทบจากไฟป่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะประชาชนเรียนรู้การป้องกันและการรับมือไฟป่า ดังนี้ กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง โดยเก็บกวาดพื้นที่ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อเพลิง พร้อมใช้วิธีฝังกลบขยะและไถกลบเศษวัชพืชแทนการเผา เพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตร งดเว้นการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ โดยไม่เผาขยะ หรือเศษวัชพืช เพื่อเตรียมพื้นที่เพราะปลูก ไม่เผาหญ้า เพื่อทำทางเดินในป่า ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพงหญ้า ไม่เก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์โดยการจุดไฟรมควัน เพราะไฟ    อาจลุกลามเป็นไฟป่า หลีกเลี่ยงการจุดไฟหรือก่อกองไฟในพื้นที่ป่า หากก่อกองไฟ ควรดูแลอย่างใกล้ชิด และใช้น้ำราดดับไฟให้สนิททุกครั้ง เพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเป็นไฟป่า สร้างแนวกันไฟป้องกันเพลิงลุกลาม โดยทำคันดินกั้นหรือขุดเป็นร่องดินล้อมรอบบริเวณบ้าน และพื้นที่การเกษตร รวมถึงตรวจสอบแนวกันไฟ  ไม่ให้มีต้นไม้พาดขวาง หากเกิดไฟป่าจะช่วยสกัด ไม่ให้เพลิงลุกลามขยายวงกว้าง ทั้งนี้ การเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟขณะเดินทางท่องเที่ยว ตามป่า การงดเว้นการจุดไฟบริเวณแนวชายป่าและในพื้นที่ป่าไม้ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า รวมถึงลดผลกระทบจากปัญหาไฟป่า