ชป.เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ต่อเนื่อง

กรมชลประทาน เดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำทุกพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่หน่วยงานท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และขอความร่วมมือให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ 

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด 12,000 ลิตร เข้าไปบริการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ณ บริเวณวัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร เพื่อแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค บริเวณวัดประศาสน์โสภณ (วัดบางกรูด) หมู่ 1 ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างอย่างต่อเนื่อง อาทิ ที่จังหวัดอ่างทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ได้ใช้รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ ณ บริเวณคลองส่งน้ำ 1 ขวา เพื่อขอความร่วมมือเกษตรกรลดทำนาปรังในช่วงฤดูแล้งนี้ เนื่องจากน้ำต้นทุนมีไม่เพียงพอที่จะสนับสนุน อีกทั้งได้ติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศบริเวณหน้าวัดวังน้ำเย็น ร่วมกับประมงจังหวัดอ่างทอง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ด้วย

อนึ่ง กรมชลประทาน มีศูนย์บริการประชาชนอยู่ทั่วประเทศที่พร้อมเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร 1460 สายด่วนกรมชลประทาน ได้ตลอดเวลา


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์