กกจ. เตรียมปิดจ๊อบ กู้ยืมกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ดอกเบี้ย 0% 29 กุมภาพันธ์ นี้

กรมการจัดหางาน เตรียมปิดจ๊อบ โครงการ “สร้างสุขแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านและชุมชน” ที่ให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อขยายการผลิต วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับประเภทบุคคล และวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท สำหรับกลุ่มบุคคล ในอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่าวันที่ 29 กุมภาพันธ์ นี้ จะเป็นวันครบกำหนด โครงการ “สร้างสุขแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านและชุมชน” ที่กรมการจัดหางานให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่ประสงค์จะกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อขยายการผลิต ยื่นคำขอกู้ฯโดยจะคิดดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ 0% ต่อปี จึงขอให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรีบติดต่อยื่นคำขอกู้ฯ ภายในกำหนด ซึ่งขณะนี้ มีการปล่อยกู้แล้ว จำนวน 14 ราย/กลุ่ม เป็นเงิน 1,740,000 บาท ยังมีวงเงินคงเหลือสำหรับการปล่อยกู้ตามโครงการฯนี้ ทั้งสิ้น 1,260,000 บาท อย่างไรก็ดี ในภาพรวมทั้งประเทศ มีกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน แบบรายบุคคล จำนวน 269 ราย แบบกลุ่มบุคคล 642 กลุ่ม สมาชิก 5,530 คน รวมทั้งสิ้น 911/รายกลุ่ม สมาชิก 5,799 คน

“ ขอให้ผู้ที่สนใจ รีบติดต่อที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

อย่างไรก็ดี นอกจากคุณสมบัติของผู้กู้ที่จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ยังต้องมีกิจกรรมส่งเสริมด้านการลดการใช้พลาสติกหรือวัสดุที่สร้างขยะมลพิษ หรือต้องไม่มีกิจกรรมที่เป็นการทำลายสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมที่สร้างมลพิษ และมีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน ซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ส่วนประเภทกลุ่มบุคคลจะต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท วงเงินกู้สำหรับบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี ขณะที่กลุ่มบุคคลมีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมกองทุนฯ ร้อยละ 0 ต่อปี ในงวดที่ 1-12 โดยไม่ปลอดเงินต้น และงวดที่ 13 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดสัญญา คิดอัตราร้อยละ 3 ต่อปี กรณีไม่ชำระหนี้เงินกู้ตามกำหนดให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดหรือเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 ต่อปี ”

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำให้กับแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ ได้ส่งเสริมอาชีพในรูปแบบของการรับงานไปทำที่บ้าน ให้ผู้ที่สนใจเป็นผู้รับงานได้มีการรวมกลุ่มกัน และ มีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป