กรมชลฯ เดินหน้าติดตาม 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายนรเศรษฐ สองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 บรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ บริเวณจุดก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ จะทำหน้าที่ตัดยอดน้ำในฤดูฝนช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนเมืองบางสะพาน และยังทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำให้กับราษฎรไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งจะมีปริมาณน้ำเก็บกักมากถึง 13.29 ล้านลบ.ม. โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และวางแผนก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงานก่อสร้าง มีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 9% ในการนี้รองอธิบดีกรมชลประทานได้ตรวจสอบการวางแผนงานก่อสร้างให้เป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแนวทางการทำงานที่เป็นระบบ เพื่อให้คณะทำงานสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และในเวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมชลประทาน นำคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างคลองผันน้ำคลองบางสะพาน โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้มีการปรับปรุงขุดคลองและขุดขยายคลองบางสะพาน คลองผันน้ำฝั่งขวา(คลองปัตตามัง-เขามาร้อง) คลองผันน้ำฝั่งซ้าย(คลองแม่รำพึง) เพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารควบคุมบังคับน้ำและอาคารประกอบต่างๆ เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 2 แห่ง ให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ในบริเวณตอนบนของลุ่มน้ำอีกด้วย

 

และเมื่อคลองผันน้ำคลองบางสะพาน โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วเสร็จ จะช่วยให้การระบายน้ำได้ 1,025 ลบ.ม./วินาที เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักจากเดิมประมาณ 30.82 ล้าน ลบ.ม. โดยมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 1,640 ครัวเรือน และยังสามารถลดพื้นที่น้ำท่วมได้กว่า 5,000 ไร่ ทำให้สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน