ประกันสังคมพร้อมแก้ไขปัญหาของผู้ประกันตน

ประกันสังคม พร้อมจัดการปัญหาข้อร้องเรียนผู้ประกันตน แจง เดือน ม.ค.- มิ.ย.61 ผู้ประกันตนยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านในระบบ จำนวนทั้งสิ้น 2,655 เรื่อง เร่งคลี่คลายปัญหาผู้ประกันตน   ได้แล้ว 2,424 เรื่อง เผยปัญหาสถานประกอบการยังครองแชมป์ ร้องเรียนมากที่สุด วอนนายจ้างให้ความร่วมมือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมในการช่วยเหลือผู้ประกันตนแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ว่า จากการรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนจากระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มีนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาในระบบจำนวนทั้งสิ้น 2,655 เรื่อง โดยร้องเรียนผ่านสายด่วน 1506,เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th,เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี,Web Chat ,e-mail และมาด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมได้วางระบบปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องให้ผู้ร้องเรียนโดยด่วนภายใน 7 วัน แต่หากเป็นเรื่องที่ซับซ้อนให้ดำเนินการตอบกลับภายใน 25 วัน แยกเป็นประเด็นที่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ร้องเรียนมากที่สุดคือ 1.ร้องเรียนสถานประกอบการ จำนวน 1,289 เรื่อง 2.ร้องเรียนสถานพยาบาล จำนวน 425 เรื่อง 3.ร้องเรียนการให้บริการเจ้าหน้าที่ จำนวน 329 เรื่อง 4.ร้องเรียนการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม จำนวน 277 เรื่อง 5.ร้องเรียนระบบของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 167 เรื่อง อย่างไรก็ตามประเด็นที่มีการร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสถานประกอบการ ร้อยละ 48.55 (1,289 เรื่อง) แยกเป็นเรื่อง นายจ้างหักเงินแต่ไม่นำส่ง/ส่งไม่ครบ 500 เรื่อง นายจ้างไม่ขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง 412 เรื่อง    นายจ้างแจ้งรายละเอียดลูกจ้างเข้า – ออกงานไม่ถูกต้อง 134 เรื่อง และนายจ้างไม่แจ้งชื่อลูกจ้างออกจากงาน 125 เรื่อง สำหรับข้อร้องเรียนในทุกๆ เรื่อง ถือว่าเป็นปัญหาของผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมพร้อมรีบดำเนินการคลี่คลายปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยผลดำเนินการช่วยเหลือแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับผู้ประกันตนช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วถึง 2,424 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.39 เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับประเด็นที่มีการร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสถานประกอบการ กรณีไม่ขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง การหักเงินแต่ไม่นำส่งเงินสมทบ/ส่งไม่ครบการแจ้งรายละเอียดลูกจ้างเข้า-ออกไม่ถูกต้อง และเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ในการใช้สิทธิกับสำนักงานประกันสังคม กรณีข้อร้องเรียนดังกล่าวสำนักงานประกันสังคมไม่ได้นิ่งนอนใจและพร้อมคลี่คลายปัญหาร้องเรียนต่างๆ อย่างเร่งด่วน จึงขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ความร่วมมือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกรณีดังกล่าวนอกจากนายจ้างจะไม่ถูกดำเนินคดีทางกฎหมายแล้ว ยังทำให้ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิประโยชน์ในแต่ละกรณีได้ ทั้งนี้หากลูกจ้าง/ผู้ประกันตนมีข้อร้องเรียนหรือมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับสถานประกอบการ ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีปัญหาจากการรับบริการในระบบประกันสังคมสามารถแจ้ง สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก โดยยื่นร้องเรียนด้วยตนเอง ผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ www.1111.go.th

——————————————-

ศูนย์สารนิเทศ  สำนักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน