ชป.เดินหน้าสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำ และส่งน้ำช่วยผลิตประปาอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการชลประทานทั่วประเทศเดินหน้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการชลประทานตาก ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง และการเตรียมความพร้อม ในการใช้น้ำสำหรับพืชสวน (ลำไย) ให้แก่ประชาชน ตลอดจนกลุ่มผู้ใช้น้ำหน่วยสูบน้ำที่ 10 บ้านป่ายาง ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก นอกจากนี้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/63 ในเขตตำบลหนองบัวใต้ ตำบลไม้งาม และตำบลแม่ท้อ จังหวัดตาก

ด้าน โครงการชลประทานนครราชสีมา ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่วางแผนแก้ไขปัญหาการผลิตน้ำประปาในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด  พร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวางท่อส่งน้ำประปาจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในเขตพื้นที่อำเภอสีคิ้ว และอำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ กรมชลประทานมีเครื่องจักร เครื่องมือที่พร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ อีกทั้งยังเร่งดำเนินการปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ำเดิมเพื่อเพิ่มให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการขุดลอกคู คลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของนี้ให้ดียิ่งขึ้น

****************************

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

15 กุมภาพันธ์ 2563