จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีมอบพันธุ์กล้าไม้ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง (๑๐๑,๐๑๐ ต้นนนทบุรี)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์กล้าไม้ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง (๑๐๑,๐๑๐ต้นนนทบุรี) โดยมีดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมรับมอบพันธุ์กล้าไม้ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง (๑๐๑,๐๑๐ต้นนนทบุรี) กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เนื่องเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒๕) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและชุมชนขนาดใหญ่มีปริมาณที่สูงขึ้น ส่งผลต่อสภาพอากาศและสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ รัฐบาลได้มอบนโยบายให้กับส่วนราชการ โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีสถานการณ์ดังกล่าวในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) จังหวัดนนทบุรีจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง (๑๐๑,๐๑๐ต้นนนทบุรี) โดยให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน ได้ร่วมใจและบูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา โรงพยาบาล ที่สาธารณะและศาสนสถาน โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ ๑๐๑,๐๑๐ ต้นในการร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพิ่มพื้นที่สีเขียวป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ต่อไป

ข่าว PR. นนทบุรี /พรหม​พร