วัดพระเชตุพน รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 101 รูป

Featured Video Play Icon

วัดพระเชตุพน รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 101 รูป ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมีกำหนดจัดพิธีบรรพชาสามเณร ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามเณรทั้งหมดจะเดินทางไปศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมรังสี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อฝึกปฏิบัติจนสิ้นสุดโครงการในวันที่ 5 เมษายน 2563

โดยถือเป็นประจำทุกปีที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนนี้ ได้แก่ การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 101 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ อย่างต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกปี คือ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และโรงเรียนวัดพระเชตุพน โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งกุลบุตรอายุตั้งแต่ 10 – 15 ปี เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถเข้ารับการอบรมจนสิ้นสุดโครงการ