Big Cleaning Week รณรงค์การทำความสะอาดในบริเวณที่เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรค

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ร่วมรณรงค์ Big Cleaning Week ใน setting สถานประกอบการประเภทโรงแรม เพื่อให้รณรงค์การทำความสะอาดในบริเวณที่เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคอาทิ โซน Lobby เบาะนั่ง โซฟา และห้องอาหารของโรงแรม เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยและความสะอาดให้กับผู้ใช้บริการ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี