กรมอนามัยส่งเสริมการเกิดทุกรายมีคุณภาพ คลอดปลอดภัย ทารกสุขภาพดี

นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเกิดที่มีคุณภาพคือการเกิดจากการตั้งครรภ์ที่ตั้งใจและวางแผน ซึ่งการเกิดในประเทศไทยปัจจุบันมีจำนวนเพียงปีละ 7 แสนกว่ารายเท่านั้น การเกิดทุกรายจึงได้รับการเอาใจใส่ดูแลได้ ถ้าเราให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของการเกิดทุกราย การวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรจึงมีความสำคัญ โดยกรมอนามัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้การเกิดทุกรายมีการวางแผนมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ และได้รับความช่วยเหลือในการมีบุตร ส่งเสริมให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ได้รับการดูแลหลังคลอดที่ดี เด็กได้รับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย พร้อมที่จะเรียนรู้ในช่วงวัยต่อไปอย่างมั่นคง

นายแพทย์บัญชา กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา กรมอนามัยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20 ถึง 34 ปี ทุกคนที่พร้อมตั้งใจ และวางแผนจะมีลูกเข้าถึงบริการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและมีบุตร การฝากครรภ์คลอด หลังคลอดคุณภาพ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมทั้งการจัดทำโครงการพิเศษ “สาวไทยแก้มแดง” และ “มหัศจรรย์ 1,000 วัน” นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ประชากร กลุ่มเปราะบางและ ด้อยโอกาส เข้าถึงบริการวางแผนครอบครัว สร้างระบบบริการที่ครอบคลุมให้คำปรึกษาความรู้ บริการคุมกำเนิดที่เข้าถึงง่าย และระบบการดูแลช่วยเหลือส่งต่อเมื่อเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ลดปัญหาการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย การป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นด้วยการสนับสนุนบริการคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวรด้วยการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิดแก่วัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ให้กับสถานบริการเครือข่ายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

“ทั้งนี้ กรมอนามัยยังให้ความสำคัญเพื่อพัฒนาการให้บริการที่เป็นมิตรสอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่น (Youth Friendly Health Services) โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ได้อย่างแท้จริง ตามแนวทางการประชุมระหว่างประเทศ เรื่องประชากรและการพัฒนาหรือICPD – The International Conference on  Population and Development และเรื่องสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์  ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG เป้าหมายที่ 3 เพื่อให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและ  มีสุขภาวะที่ดีทุกคนเพศทุกวัย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ