มาดามตามอัธยาศัยเปิดงานวาเลนไทน์สไตล์ว้าวว้าว​ ณ​ ศว.ร้อยเอ็ด​ “รักเกินร้อย” ชวนคู่รักจับมือให้มั่นอย่าปล่อยมือ

ดร.กนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว (วาเลนไทน์ สไตล์ ว้าว ว้าว) ในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด​ และเป็นสักขีพยานให้คู่รัก​ 101 คู่​ ที่เดินทางมาจดทะเบียนสมรสในวันนี้

รมช.ศธ.กล่าวว่า​ จากการรับฟังคำกล่าวรายงาน ได้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว การที่คนสองคนได้มาพบกัน ถือเป็นพรหมลิขิตและวาสนา จะครองรักครองเรือนให้ยั่งยืนต่อไปตราบนานเท่านานต้องอาศัยทั้งศาสตร์ และศิลป์ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราพยายามที่จะเข้าใจในกันและกันในแบบที่เป็นอยู่ เพราะทั้งชายและหญิงมาจากต่างครอบครัว ต่างความคิดเมื่อมาอยู่ด้วยกันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ พบกันครึ่งทาง มองเห็นประโยชน์ของคนที่ตนรักมากกว่าของตนเอง มีใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาไม่พยายามทำให้คนรักเกิดความทุกข์ การครองคู่อย่างสมานฉันท์ให้มีความสุข ต้องมีการเข้าใจกัน ไว้ใจกันนับถือกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และ ให้อภัยกัน กิจกรรมส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จัดขึ้นในวันนี้ เป็นการวางรากฐานการสร้างสถาบันครอบครัว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีการพัฒนาตามวัย และเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่

เพื่อกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ขอขอบคุณ​ ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ดีที่จัดขึ้นในวันนี้ทุกท่านทุกหน่วยงาน สำหรับวันแห่งความรักวันนี้​ ขอให้คู่รักทุกคู่ ครองรักครองเรือน ตราบนานเท่านานและมีความสุขตลอดไปรักษาความรักให้เหมือนวันแรกที่พบรักกัน​

นอกจากนี้​ รมช.กนกวรรณ​ ได้ยกตัวอย่างชีวิตครอบครัว​ของตน​ ที่แม้ว่าเวลาจะผ่านมานาน​ ก็ยังจับมือกันไม่ปล่อย

นางตติยา​ ใจบุญ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา​ สํานักงาน​ กศน.กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว จัดขึ้นตามนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย​ สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักของสังคม แม้ว่าจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม แต่กลับมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะเป็นต้นทางในการเพาะบ่มคนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะในวัยเด็กที่จะเติบใหญ่ เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคตเปรียบเหมือนฐานรากที่แข็งแรง เพื่อให้ประเทศชาติแข็งแกร่ง ยั่งยืนเพื่อสอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จึงกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว (วาเลนไทน์ สไตล์ ว้าว ว้าว) เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่งามของไทยให้สืบทอดต่อไป และบังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักที่ฝ่ายชายมีต่อฝ่ายหญิง ปฏิบัติที่ถูกต้องตามแบบแผนประเพณีและกฎหมาย เป็นสิริมงคลของการเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่อีกด้วย