สบส.จับมือ พพ. ร่วมออกแบบอาคารสถานพยาบาลสมรรถนะสูง ดีต่อคน ดีต่อโลก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จับมือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมพัฒนา และสร้างนวัตกรรมการออกแบบอาคารสถานพยาบาลสมรรถนะสูง เพียบพร้อมทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐานการให้บริการ และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) และนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กรม พพ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ณ อาคารกรม สบส. กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยภายหลังพิธีลงนามฯ นายแพทย์ธเรศ ให้สัมภาษณ์ว่า การออกแบบอาคาร นอกจากความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยในการจัดการพื้นที่ใช้สอยและความสวยงามแล้ว ต้องคำนึงถึงการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานด้วย เพราะว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในตัวอาคารนั้นจำเป็นต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อน หากคำนึงถึงประสิทธิภาพด้านพลังงานตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการออกแบบอาคารแล้ว อาคารนั้นๆจะมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานได้คุ้มค่ากว่าอาคารทั่วไป และเกิดผลประหยัดในระยะยาว ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้เป้นปริมาณมหาศาลต่อปี ดังนั้น กรม สบส.ซึ่งมีบทบาทภารกิจในการออกแบบและกำกับ ควบคุมการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข และกรม พพ.ซึ่งมีบทบาทภารกิจในการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศ ให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดลงนาม MOU ขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในการพัฒนา และสร้างนวัตกรรมการออกแบบอาคารสถานพยาบาล ให้เป็นอาคารสมรรถนะสูง ซึ่งมีความเพียบพร้อมทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐานการให้บริการประชาชน และมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านนายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สำหรับ สาระสำคัญของ MOU ฉบับนี้ ประกอบด้วยความร่วมมือกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ร่วมมือกันในการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน 2) ร่วมมือกันสนับสนุน กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย สู่ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 3) ร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ในด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 4) กรม สบส.ให้ความร่วมมือในการส่งแบบอาคารก่อสร้างใหม่ หรือการดัดแปลงอาคาร เข้ารับการตรวจประเมิน และรับรองแบบอาคารเพื่อส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจากกรม พพ. ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงบทบาทภารกิจของทั้ง 2 หน่วยงาน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน