กรมควบคุมโรค ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งการดำเนินงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม: กรณีพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการสำหรับการควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการจัดทำผลิตภัณฑ์วิชาการสำหรับการควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการตามมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการดำเนินงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 รวมทั้งจัดทำแผนที่การวิจัยด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2565 – 2569

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว จึงได้มอบหมายให้กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนามาตรฐานทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้มีความทันสมัย เป็นสากล และสอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยและกลไกทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562

การประชุมครั้งนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์กรมควบคุมโรคและสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมควบคุมโรค ผู้บริหารและนักวิชาการจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ผู้บริหารและนักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงโรคพิษสารเคมี อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่มีสาขาในประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น