กคช. รับมอบเครื่องเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อนำไปติดตั้งในชุมชนของ กคช.

นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ รับมอบเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 จำนวน 22 เครื่อง จาก ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงาน Sensor for All ปีที่ 2 พร้อมร่วมเสวนาเรื่อง “การจัดการข้อมูล PM 2.5 และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” ซึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาโครงการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 ปีที่ 2 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนวทางแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในประเทศไทย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้อง I-THINK อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติในฐานะหน่วยงานพัฒนาที่อยู่อาศัยและมีชุมชนอยู่ในความดูแลทั่วประเทศกว่า 700 ชุมชน รวมถึงยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสภาพคุณชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัยเสมอมา โดยปัจจุบันการเคหะแห่งชาติได้เล็งเห็นว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ ทำให้ระบบทางเดินหายใจแย่ลง จึงถือเป็นปัญหาที่สำคัญและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การเคหะแห่งชาติจึงเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ชุมชนของการเคหะแห่งชาติ เพื่อมาช่วยในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ทั้ง ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงเรื่องฝุ่น PM 2.5 เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ที่ได้เห็นความสำคัญของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ จึงได้มีการประสานงานและมอบเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 จำนวน 22 เครื่อง ให้กับ การเคหะแห่งชาติ ภายใต้ “Sensor For All ปีที่ 2” สามารถตรวจวัดได้ทั้งฝุ่น PM 2.5, PM 10, อุณหภูมิ และความชื้น พร้อมทั้งคำนวณค่า AQI และสามารถแสดงผลผ่านทั้งหน้าจอเซนเซอร์และผ่านทางเว็บไซต์ www.sensorforall.eng.chula.ac.th. เพื่อบอกระดับผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการติดตั้งที่สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ จำนวน 2 เครื่อง ภายในบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ (อาคาร 1) และอาคารสันทนาการ (อาคาร 5) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสำหรับเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 ที่ได้รับอีก 20 เครื่องในวันนี้ การเคหะแห่งชาติจะรีบพิจารณาพื้นที่ในบริเวณสำนักงานเคหะนครหลวงที่มีโครงการเคหะชุมชน และโครงการบ้านเอื้ออาทรตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อนำเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 ไปติดตั้ง เพื่อให้ผู้อาศัยในชุมชนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป