กสม. จัดกิจกรรมสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของ สิทธิมนุษยชน เนื่องในวันสถาปนาองค์กร ครบรอบ ๑๗ ปี

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน เนื่องในวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ ๑๗ ปี ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๖ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

พิธีการในภาคเช้า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สักการะศาลพระพรหม จากนั้นเวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ต้อนรับผู้แทนหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๖ และเวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ทำบุญเลี้ยงพระแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. การจัดเสวนาหัวข้อ “โรดแมป : สิทธิมนุษยชนบนเส้นทางประชาธิปไตย”ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ประกอบด้วย ๑.นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๒.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ๓.ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ๔.ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

พิธีการในภาคบ่าย เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยนางภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับผู้แทน ๔ สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประธานคณะทำงานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วยผู้แทน ๔ สถาบันการศึกษา ร่วมกันแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เผยแพร่โดย  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ