สศก. จัดทีม ติดตามงาน Field Day แหล่งสถานีเรียนรู้ให้เกษตรกร ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 แห่งและเครือข่ายทั่วประเทศ ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – มิถุนายน 2563 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น กระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้บริการด้านการเกษตรอย่างครบถ้วนทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง นั้น

สศก. ได้จัดทีมลงพื้นที่ติดตามการจัดงาน Field Day โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานครั้งต่อไป ซึ่งจากการติดตามการจัดงาน Field Day เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ณ หมู่ที่ 2 ต. หนองพลับ อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  พบว่า มีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 150 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 73 เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก โดยร้อยละ 90 ต้องการเข้ามาหาความรู้เพิ่มเติมมากที่สุด รองลงมา คือ เที่ยวชมนิทรรศการ ขอรับบริการ/ปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร และชมสินค้า

ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เห็นว่าการเข้าร่วมงานทำให้ได้รับความรู้ทางด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น และได้รับคำแนะนำในการแก้ปัญหาทางการเกษตร เช่น การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงชันโรง การผลิตสับปะรดผลสดให้ได้คุณภาพ และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรขนาดเล็ก รวมทั้งได้รับปัจจัยการผลิตไปใช้ในการทำเกษตร อาทิ สารชีวภัณฑ์ โดยกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจมากที่สุด ร้อยละ 53 คือ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  รองลงมาร้อยละ 30 การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (ชันโรงและจิ้งหรีด)  รวมไปถึงการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  เครื่องจักรกลการเกษตร  ระบบน้ำในพื้นที่เกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง ตามลำดับ  ซึ่งกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจดังกล่าว มีความต้องการที่จะนำกลับไปปฏิบัติต่อยอดต่อไป

ด้านนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า สำหรับแผนการเปิดงาน Field Day ในปีนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดการเปิดงาน (Kick off) 19 จุดหลัก โดยผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และจัดงานตามฤดูกาลของชนิดสินค้า ส่วนการจัดงานจุดที่เหลือให้ดำเนินการจัดงานตามฤดูกาลของชนิดสินค้าจนครบทั้ง 882 จุด จึงขอเชิญชวนเกษตรกรทุกท่าน เข้าร่วมร่วมเรียนรู้ข้อมูลด้านการเกษตรต่าง ๆ ที่สนใจ และเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตในการจัดงาน Field Day แต่ละพื้นที่ใกล้บ้าน ซึ่งมีการจัดตั้งสถานีเรียนรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ และให้บริการเกษตรกร นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ สศก. มีแผนที่จะลงพื้นที่ติดตามการจัดงานในพื้นที่ต่างๆ ต่อเนื่อง อาทิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุตรดิตถ์ นครพนม และชุมพร หากเกษตรกรท่านใดต้องการทราบรายละเอียดการจัดงาน ณ ศพก. 882 แห่ง และเครือข่ายทั่วประเทศ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ ศพก.ใกล้บ้าน