กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาวิชาการ โรคไวรัสโคโรนา 19 เน้นสร้างความรู้รอบ รู้เท่าทัน และสื่อสารแม่นยำ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนาวิชาการ โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เพื่อค้นหาปัญหา ช่องว่าง และโจทย์วิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานเชิงวิชาการ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้รอบ รู้เท่าทัน และสื่อสารแม่นยำ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมประเมินจันทวิมล กรมควบคุมโรค นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ “โรคไวรัสโคโรนา 19 รู้รอบ เท่าทัน สื่อสารแม่นยำ” ว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 จากประเทศจีน มีการรายงานครั้งแรกเมื่อปลายปี 2562 การระบาดในประเทศจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการป้องกันโรคดังกล่าว กรมควบคุมโรคได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ 3 ตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมฯ รวมทั้งการสื่อสารและจัดการกับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัญหา ช่องว่าง และโจทย์วิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ และประสบการณ์ทำงาน ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ จากกรมฯต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ผู้แทนองค์การอนามัยโลก และหน่วยงานให้ทุนวิจัย โดยมีเป้าหมายการสัมมนาในวันนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน มีความรู้รอบ ทั้งมาตรการป้องกันควบคุมโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ป่วย รู้เท่าทัน กับสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้ง หาช่องว่าง หรือปัญหา ที่ต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม และสื่อสารแม่นยำ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ข้อเท็จจริง และแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้กับประชาชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

นายแพทย์สมบัติ กล่าวต่อไปว่า ในอดีตที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้จากการระบาดของเชื้อไวรัส ทั้งโรคซาร์ส ปี 2003 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และโรค MERS-CoV ปี 2012 ซึ่งในการระบาดแต่ละครั้งเราได้บทเรียนสำคัญ โดยเฉพาะแนวทางและมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดแบบใหม่ๆ โดยมีการบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วน เกิดเครือข่ายทั้งภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุข และการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 ในครั้งนี้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ดี แต่ต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่เลวร้ายในอนาคตด้วย นอกจากนี้ก็พร้อมที่จะเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาเช่นกัน

ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร นักวิชาการจากหน่วยงานในสังกัดกรมฯ รวม 70 คน และผ่านระบบ video conference ไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ โดยวิทยากรบรรยายได้รับเกียรติจากกองระบาดวิทยา สถาบันบำราศนราดูร สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนองค์การอนามัยโลก


ข้อมูลจาก : กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค