รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์จังหวัดน่าน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่จังหวัดน่าน

โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เน้นย้ำถึงแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้องตามระเบียบและแนวทางของทางราชการ จากนั้นได้ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน โดยมีนางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านให้การต้อนรับ