รมว.แรงงาน มอบ กกจ.ดูแลแรงงานต่างด้าว และผู้ประกอบการ ในศูนย์ฯ OSS ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใย แรงงานต่างด้าว ผู้ใช้แรงงาน และนายจ้าง สถานประกอบกิจการ จากโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา มอบ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบกิจการ และแรงงานต่างด้าว ทั้งที่สถานประกอบการและผู้มาใช้บริการในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ให้จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ info เป็น 3 ภาษา (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบจาก เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เนื่องจาก เป็นสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน ลดความเสี่ยงจากการรับเชื้อและแพร่กระจายของเชื้อโรค

ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผย ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เป็นสถานที่ที่ มีประชาชนมาใช้บริการเพื่อต่ออายุแรงงานต่างด้าว ประมาณ วันละ 1,000 คน และคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการมากขึ้น เมื่อใกล้วันครบกำหนด 31 มีนาคม 2563 โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ณ ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิและดอนเมือง สวมหน้ากากอนามัย ขณะให้บริการ พร้อมทั้ง ได้จัดเตรียม ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันตนเองเป็น 3 ภาษา (เมียนมา ลาว และกัมพูชา ) ไปยังสถานประกอบการ พร้อม QR Code และจัดเตรียมแอลกอฮอล์ ทำความสะอาด ไว้ให้บริการ ด้วย