“อนุสรี”ลงใต้พบปะบัณฑิตแรงงาน กลุ่มฝึกอาชีพ นำภารกิจสู่พื้นที่ชายแดน ลดสังคมเหลื่อมล้ำ

รมว.แรงงาน มอบหมาย น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน พบปะบัณฑิตแรงงาน และกลุ่มฝึกอาชีพชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนบริการด้านแรงงานเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน เป็นประธานบรรยายพิเศษ เรื่อง“บทบาทของบัณฑิตแรงงานในการขยายโอกาสการมีงานทำและส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีบัณฑิตแรงงาน เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง และส่วนราชการกระทรวงแรงงานในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ของ จ.สงขลา เข้าร่วมรับฟังและนำเสนอผลงานการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีบัณฑิตแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลารวมจำนวนทั้งสิ้น 380 คน

นางสาวอนุสรีฯ กล่าวต่อว่า บัณฑิตแรงงานในฐานะของลูกหลานของคนในพื้นที่เป็นผู้รู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกและช่วยเชื่อมโยงภารกิจภาครัฐไปยังประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการนำบริการและข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานทุกมิติเข้าไปประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน บัณฑิตแรงงานถือเป็นผู้มีบทบาทในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ ลดความยากลำบากในการเดินทาง ลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดความไม่รู้ ไม่เข้าใจ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านภาษาและวัฒนธรรม กระทรวงแรงงานมีภารกิจด้านแรงงานที่จะเข้าไปดูแลและให้บริการแก่คนไทยทุกคน ทั้งการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม โดย รมว.แรงงาน ได้เน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าต้องการเห็นประชาชนทุกภาคส่วนกินดี อยู่ดี โดยพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

“ขอให้ทุกคนนำความรู้ ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่และทักษะความสามารถพิเศษ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปปรับใช้ในการทำงาน เร่งพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี เตรียมตัวเองให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองรวมถึงการดำรงชีวิต เพื่อนร่วมงาน องค์การและท้องถิ่น รวมทั้งขอให้ช่วยผลักดันเป้าหมายในระดับต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นางสาวอนุสรีฯ” กล่าวในท้ายสุด

จากนั้น นางสาวอนุสรีฯ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมศูนย์ Job Ready Center และติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการว่างงานของผู้จบปริญญาตรี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ และลงพื้นที่ติดตามภารกิจด้านแรงงานในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้พบปะกับกลุ่มฝึกอาชีพจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย-โคกม่วง และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทำกรงนก ต.ป่าชิง อ.จะนะ อีกด้วย