ก.แรงงาน ส่งมอบเยาวชนปลายด้ามขวาน ฝึกงานช่างไฟ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีส่งมอบผู้รับการฝึกจากจังหวัดปัตตานีและยะลาจำนวน 15 คน เข้าฝึกงานกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยในโครงการจากปลายด้ามขวานทองสู่โลกการทำงานภายใต้กระทรวงแรงงาน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกพร. เปิดเผยว่าหลังจากเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายปฏิรูปกำลังแรงงานในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับ10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี เขตเศรษฐกิจพิเศษ และทั่วประเทศ มุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กพร. จึงกำหนดให้หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน เป็นแนวทางในการผลิตแรงงานใหม่ป้อนสู่ตลาด หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) เกี่ยวกับทักษะทางด้านช่าง การบริการ วินัย นิสัยอุตสาหกรรม ส่วนที่สองเป็นการฝึกงานในสถานประกอบกิจการ 1-2 เดือน เพื่อฝึกประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้แสดงความจำนงรับผู้รับการฝึกเป็นเยาวชนจากสพร. 23 ปัตตานี และสพร. 24 ยะลา สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 15 คน ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแล้ว เข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการในสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์-20 มีนาคม 2563 ตามโครงการจากปลายด้ามขวานทองสู่โลกการทำงานภายใต้กระทรวงแรงงาน ที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้มีงานทำ มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง สร้างแรงบันดาลใจกับผู้รับการฝึกในรุ่นต่อไป และยังสามารถผลิตแรงงานที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ

“ในระหว่างฝึกงานเยาวชนจะได้เบี้ยเลี้ยงวันละ 350 บาท มีสวัสดิการที่พักและรถรับส่ง รวมถึงค่าพาหนะเดินทางจากจังหวัดยะลาและปัตตานีถึงสถานที่ฝึกงาน อีกคนละ 1,000 บาท และเมื่อฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วจะได้รับโอกาสเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการของทางสมาคมฯ และได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในอัตราวันละ ไม่น้อยกว่า 400 บาท จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดี ที่สะท้อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างกำลังแรงงานใหม่ที่มีทักษะฝีมือรองรับการเติบโตของประเทศได้ในอนาคต” อธิบดีกพร. กล่าว