อุทยานแห่งชาติดอยอินทนท์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทาง “ผาดอกเสี้ยว”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ “ผาดอกเสี้ยว” ตามโครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อุทยานแห่งชาติดอกอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

โดยเนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 เมื่อเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล และโครงการพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติฯ เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติภายใต้ความรับผิดชอบดำเนินงานโดยสำนักอุทยานแห่งชาติ ที่กำหนดให้อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย จำนวน 155 แห่ง จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุทยานแห่งชาติละ 1 แห่ง ซึ่งกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ไปจนสิ้นสุดโครงการในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยได้กำหนดแนวทางการออกแบบป้ายชื่อโครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติฯ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมกำหนดให้อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งได้ออกแบบป้ายสื่อความหมายเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่มีอัตลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง  โดยจะจัดงานเปิดตัวโครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งได้กำหนดพื้นที่เปิดตัวโครงการฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของอุทยานแห่งชาติทางบกได้แก่  ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้คัดเลือกเส้นทางที่มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ “ผาดอกเสี้ยว” ให้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสื่อความหมายที่ได้มาตรฐาน โดยมีได้มีการออกแบบป้ายสื่อความหมาย ป้ายแนะทำเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางศึกษาธรรมชาติให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั่วไปทั่วชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนให้ รับรู้เรื่องราวของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเส้นทางศึกษาธรรมขาติ “ผาดอกเสี้ยว” มีระยะทาง 2.6 กม. โดยในเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะสื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบในเรื่องต่าง ๆ เช่น การฟื้นฟูป่า เรื่องของชะนีมือขาวซึ่งบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย  เรื่องของผืนป่าที่เป็นต้นน้ำแม่กลาง  โดยมีน้ำตก “ผาดอกเสี้ยว” เป็นจุดเด่นของพื้นที่ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้เรียนรู้วิถีชุมชนพื้นถิ่น ชาวปะกาเกอญอ ที่มีการทำนาขั้นบันไดโดยใช้แหล่งน้ำจากเหมืองเก่าที่เป็นวิธีธรรมชาติเชิงเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง “เส้นธรรมชาติผาดอกเสี้ยว” จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกแห่งที่พร้อมรับนักท่องเที่ยว โดยจะส่งมอบคุณค่าความสำคัญของระบบนิเวศ พร้อมวิถีชุมชนให้ผู้มาเยือนได้ประทับใจได้เป็นอย่างดี


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช