สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ งานสำรวจ ออกแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ งานสำรวจ ออกแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง และอำเภอฮอด จำนวน 3 โครงการ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับกิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ งานสำรวจ ออกแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง และอำเภอฮอด จำนวน 3 โครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ และการสำรวจพื้นที่โครงการร่วมกัน เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ และเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลในเชิงสร้างสรรค์ไปยังประชาชน อีกทั้งประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทภารกิจของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประชาชนและเป็นการสนับสนุนทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยงานสำรวจ ออกแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง และอำเภอฮอด จำนวน 3 โครงการได้แก่ 1) อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2) อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการทั้ง 3 โครงการ จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตร เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เป็นแหล่งแพร่และเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด โดยมีระบบส่งน้ำผ่านท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิมให้กับพื้นที่เพาะปลูกด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลาก ยกฐานะความเป็นอยู่ให้กับประชาชน และเพิ่มคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งตรงตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกรมชลประทาน ในด้านการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในอนาคต โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติจากน้ำ โดยมอบหมายให้สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้มากที่สุดเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในอนาคต

……………………………………….