รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดพะเยามอบหญ้าแห้งให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในงานวาระฯพณฯนายกตรวจเยี่ยมจังหวัดพะเยา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ว่าที ร.ต จำรัส โสรถิกุล นายอำเภอแม่ใจ นายประเสริฐ เสฐธะยะหัวหน้าด่านกักสัตว์จังหวัดเชียงราย นายสุพจน์ สังคะ หัวหน้าด่านกักสัตว์จังหวัดพะเยา ปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ ตรวจเยี่ยมพื้นทีหนองเล็งทรายและพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พร้อมมอบหญ้าแห้งคุณภาพไว้เป็นเสบียงสัตว์ในช่วงแล้งให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ,โคเนื้อ,กระบือพร้อมสนับสนุนพ่อพันธุ์กระบือจาก ธคก จำนวนสองตัวให้กับกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านสันสลีนอกจากนี้ท่านรองอธิบดีกรมปศุตว์ยังตรวจเยี่ยมความพร้อมของพื้นที่ในส่วนความรับผิดชอบปศุสัตว์ก่อนที่ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและคณะมีวาวระตรวจเยี่ยมพื้นที่หองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้

………………………………………