ชป. ยัน จ.เชียงใหม่ มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอ วางแผนสำรองน้ำสนับสนุนประเพณีปีใหม่เมือง พร้อมชี้เป้าแหล่งน้ำช่วยดับไฟป่า

โครงการชลประทานเชียงใหม่ แจงปริมาณน้ำรวมทั้งจังหวัดอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ยืนยันน้ำอุปโภคบริโภคยังคงมีเพียงพอไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม นี้ ทั้งนี้ได้ทำการสำรองน้ำสำหรับประเพณีสงกรานต์ พร้อมชี้เป้าแหล่งน้ำสำรองสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า ทั้ง 25 อำเภอ แล้ว

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ปัจจุบัน(11 ก.พ. 63) สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง มีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 130 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของความจุอ่าง และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด มีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 73 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 28 ของความจุอ่าง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 12 แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักรวมกันประมาณ 29 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ของความจุอ่าง และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 117 แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักรวมกันประมาณ 36 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่าง

ในส่วนของน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค กรมชลประทานขอยืนยันว่าน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาทั้งในตัวเมืองเชียงใหม่ และพื้นที่ในอำเภอต่างๆ มีเพียงพอใช้ได้ถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2563 สำหรับในเขตเมืองนั้นมีแก้มลิงเก็บกักน้ำไว้ราว 4 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งสามารถสนับสนุนการผลิตน้ำประปาของตัวเมืองเชียงใหม่รวมถึงน้ำสำหรับสนับสนุนคูเมืองเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 63 นี้ อีกทั้งได้จัดทำพิกัดแหล่งน้ำซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กโดยแยกเป็นรายอำเภอส่งให้ทางสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับสนับสนุนการดับไฟป่าในช่วงการเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควัน ซึ่งแต่ละอำเภอสามารถขอข้อมูลได้ที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ” ดร.ทองเปลว กล่าว

ทั้งนี้ กรมชลประทาน สั่งการให้โครงการชลประทานทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ทำการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ พร้อมจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำ ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังได้มีการกำจัดวัชพืชบริเวณประตูระบายในแม่น้ำปิงไม่ให้กีดขวางทางน้ำ รวมถึงตรวจสอบระบบและอาคารชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงาน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ในการขุดลอกสันดอนในแม่น้ำปิง บริเวณตำบลป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อช่วยระบายน้ำ ปริมาตร 20,000 ลบ.ม. ไปด้านท้ายประตูระบายน้ำ นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบและตระหนักถึงคุณค่าของน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนชาวเชียงใหม่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

……………………………………………..

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11 กุมภาพันธ์ 2563