รัฐบาลเตรียมจัดงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย “Thailand Social Expo 2018” 3-5 ส.ค. นี้ ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาสังคมของรัฐบาล

ได้ขับเคลื่อนงานด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ พร้อมด้วยหลักการทำงานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ “พม.เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ” ด้วยการดำเนินโครงการที่สำคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวง พม. (Flagship Project) พ.ศ.2560 – 2564 จำนวน 13 โครงการ สำหรับโครงการ Thailand Social Expo 2018 เป็นหนึ่งใน Flagship Project ซึ่งกระทรวง พม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสังคม กำหนดจัดงาน Thailand Social Expo 2018 นับเป็นงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย ด้วยการแสดงงานด้านสังคมของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันในสังคม

ภายในงานครั้งนี้ มีแสดงผลิตภัณฑ์จากฝีมือชุมชน ตลอดจนการแสดงผลงานทางวิชาการด้านสังคมของรัฐบาล ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสังคม ผลการคิดค้นและการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของไทยและอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเสวนาวิชาการ บริการต่างๆ การแสดงและของรางวัลมากมาย เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมโครงการ Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.30 น. ณ ฮอลล์ 5-8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

——————————