มาตรา 7 การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

มาตรา 7 การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550