“บิ๊กอู๋” ปลื้ม ทูตฟิลิปปินส์ ชมไทย ดูแลแรงงานดี เล็งส่งเจ้าหน้าที่เรียนรู้งานแก้ปัญหาค้ามนุษย์ที่ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์ ขอบคุณ กระทรวงแรงงาน ดูแลแรงงานฟิลิปปินส์อย่างดี และชื่นชมการทำงานในการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวของไทย พร้อมเสนอความร่วมมือสองฝ่ายในการช่วยเหลือสิทธิประโยชน์ต่างๆ แรงงานฟิลิปปินส์ เล็งส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียนรู้การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ที่ฟิลิปปินส์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางแมรี โจ เอ.แบร์นาร์โด-อารากอน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เข้าพบหารือเรื่องของการแก้ไขกฎหมายแรงงานไทยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแรงงานชาวฟิลิปปินส์ การกำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ (ตาม พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2522) และลักษณะความผิดและโทษเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว (ตาม พรบ.การบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และ พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561) ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ กล่าวว่า เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย ได้แสดงความขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ จำนวน 15,679 คน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561)  ซึ่งเป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่อยู่ในประเทศไทยเป็นอย่างดี  และได้รับการคุ้มครอง ดูแล สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมชื่นชมการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวของไทย และได้เสนอให้มีการเจรจาการช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของแรงงานฟิลิปปินส์ ในส่วนของข้อตกลง สัญญาจ้าง และการให้ความคุ้มครองสิทธิด้านต่างๆ ร่วมกัน อีกทั้งทางกระทรวงแรงงานจะได้ขอประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของฟิลิปปินส์ที่ปัจจุบันอยู่ระดับ เทียร์ 1 เพื่อนำมาปรับใช้และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยให้มีระดับที่เพิ่มขึ้นกว่าปัจจุบันที่อยู่ในระดับ เทียร์ 2 ในอนาคตต่อไป