ประกันสังคมมุ่งมั่นส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการ เพื่อผู้ประกันตน

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการให้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดสภากาชาดไทย โดยผู้บริหารโรงพยาบาลประกอบด้วย รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ นายแพทย์ธเนศ จัดวัฒนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล และประธานคณะกรรมการประกันสังคมของโรงพยาบาล พร้อมคณะให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภารกิจ

จากสถิติปี 62 จำนวนผู้ประกันตนที่เลือกเข้ารับการบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวนถึง 319,818 คน ทำให้โรงพยาบาลได้รับเลือกจากผู้ประกันตนมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ โดยมีสัดส่วนการให้บริการสำหรับผู้ประกันตนซึ่งเป็นผู้ป่วยนอก 50% และผู้ป่วยใน 40% ของผู้มารับบริการในโรงพยาบาล ปัจจัยที่ทำให้โรงพยาบาลประสบความสำเร็จมีจุดเด่น คือ 1.เป็นโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทย ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ และไม่แสวงหากำไร มีการให้บริการโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกสิทธิว่าเป็นผู้ประกันตน หรือสิทธิอื่น 2.มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ พร้อมด้วยการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ ไม่จำกัดค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการรักษา 3.บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนอย่างเป็นสัดส่วน มีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การลงทะเบียน การตรวจรักษา การรับยา มีคลินิกประกันสังคม และคลินิกนอกเวลา มีอาคารนอนสำหรับผู้ป่วยประกันสังคม มีห้องให้คำแนะนำด้านประกันสังคม มีการรักษาพยาบาลแบบครบวงจรเบ็ดเสร็จในอาคารเดียว 4.มีการให้บริการด้วยใจ (Service mind) “มองหน้า สบตา ยิ้มทักทาย ไต่ถาม ให้ความช่วยเหลือ” มีการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ เน้นการทำงานเป็นทีม และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อนำมาปรับปรุงให้เป็นที่พึงพอใจ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ผู้ใช้แรงงานเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม โดยดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมทั้งเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืน
———————————