อย.ร่วมมือสภาเภสัช เครือข่ายร้านขายยา ขับเคลื่อนร้านขายยามาตรฐาน GPP ลดความแออัดในโรงพยาบาล

อย. ร่วมกับ สภาเภสัชกรรม และเครือข่ายร้านขายยา พัฒนายกระดับคุณภาพร้านขายยาให้มีมาตรฐานตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice : GPP) สร้างความมั่นใจให้ผู้มารับบริการที่ร้านขายยาว่าจะได้รับยาที่มีคุณภาพ และได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภญ.รศ.ดร.จิราภรณ์ ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม และ ภก.สมโภชน์ หงษ์กิตติยานนท์ ประธานชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ในนามของกลุ่มองค์กรร้านขายยา ได้แก่ ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย และสมาคมร้านขายยา ร่วมกันประชุมหารือการประสานความร่วมมือผลักดันให้ร้านขายยามีการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน หรือ GPP เพื่อการยกระดับคุณภาพร้านขายยา สนับสนุนนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล พัฒนาให้ร้านขายยามีบทบาทช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสมทั่วประเทศ ซึ่งจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในการพัฒนามาตรฐานร้านขายยา ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เกิดความสะดวกรวดเร็ว ผู้ป่วยสามารถรับยาได้จากร้านขายยาที่มีมาตรฐานทุกแห่งแทนการรอคิวรับที่โรงพยาบาล พร้อมได้รับคำแนะนำการใช้ยาให้ถูกต้อง ถูกวิธี จากเภสัชกร

เลขาธิการฯ กล่าวย้ำชัดถึงความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิดของภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาร้านขายยาตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ สามารถเข้าถึงยาได้ครอบคลุมทั้งประเทศผ่านร้านขายยาที่มีมาตรฐาน ซึ่งจะเกิดความยั่งยืนของระบบสุขภาพ สอดรับกับนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล

*********************************