“องคมนตรีเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง และประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลาง ที่จังหวัดนครสวรรค์!!

​​วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ภายในสนามบินนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในเขตพื้นที่ภาคกลาง เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาโครงการพระราชดำริฝนหลวง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน รวมถึงการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอาคารตั้งอยู่บนพื้นที่ 12 ไร่ 2 งาน ประกอบด้วยอาคารสำนักงานสูง 2 ชั้น อาคารโรงเก็บเครื่องจักรและพัสดุ 2 โรง มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,000 ตารางเมตร

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติต่างๆ มีพื้นที่การเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจ สำคัญของประเทศ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ในเขตพื้นที่จำนวน 14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ได้แก่ เขื่อนทับเสลา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนกระเสียว เขื่อนวชิราลงกรณ รวมถึงดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติการฝนหลวงให้กับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำสะแกกรัง ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ได้มีการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยความรับผิดชอบของ 4 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี และราชบุรี มีการขึ้นบินปฏิบัติการฯ รวมจำนวน 366 วัน 2,054 เที่ยวบิน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฯ จำนวน 339 วัน คิดเป็นร้อยละ 92.62 ทั้งนี้ ในปี 2563 ได้มีการวางแผนสำหรับการช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ภาคกลาง โดยจะตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงฯ 4 หน่วยฯ ที่จังหวัดนครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี และราชบุรี ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 31 ตุลาคม 2563 ใช้อากาศยาน 2 ชนิดปฏิบัติการ ได้แก่ ชนิด CASA จำนวน 2 ลำ และ CARAVAN จำนวน 3 ลำ

ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ลงพื้นที่ประชุมและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลาง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 2 บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักชลประทานที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันรายงานสถานการณ์น้ำและการดำเนินงานในส่วนความรับผิดชอบ เพื่อเตรียมวางแผนรับมือวิกฤติภัยแล้ง การดูแลช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ภาคกลางให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวน้อยที่สุด!!

********************************
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร