สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ผู้มีอิทธิพล และการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๓

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ผู้มีอิทธิพล และการค้ามนุษย์  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ผู้มีอิทธิพล และการค้ามนุษย์ ด้วยการสอบถามประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปในครัวเรือนส่วนบุคคลทั่วประเทศ ครัวเรือนละ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๕,๘๐๐ รายในทุกจังหวัด  โดยใช้ Tablet ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การสำรวจครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงมีจัดตั้งศูนย์   ดำรงธรรมขึ้นในแต่ละจังหวัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกเรื่องในทุกพื้นที่ รวมถึงให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือคนในสังคมได้ตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐในทางมิชอบเพิ่มมากขึ้น อันเป็นกลไกในการสร้างความโปร่งใสของภาครัฐ จากการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นได้อีกรูปแบบหนึ่ง ัหลือจากภาครัฐ ซึ่งช่วย

นางสาววันเพ็ญฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ จะสามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนผู้ให้ข้อมูล ดังนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ด้วย หากสงสัยสามารถขอดูบัตรประจำตัวได้ นางสาววันเพ็ญฯ กล่าว