รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ปี 2563

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 โดยมี นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน นายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน และใบประกาศนียบัตรเกษตรกรดีเด่นของหน่วยงานการยางแห่งประเทศไทย และหลังจากนั้น ได้เดินชมนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับชม ณ เวทีกลางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี