ก.แรงงาน ลั่นกลอง จัดทีมช่วย SME ตั้งเป้าพัฒนาพนักงานในสปก. 15,000 คน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2563

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเปิดโครงการว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ได้จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 20 ปี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งในเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และอุตสาหกรรม พร้อมพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่ Thailand 4.0 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้กำหนดนโยบายปฏิรูปกำลังแรงงานในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับ10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี เขตเศรษฐกิจพิเศษ และทั่วประเทศ รวมถึงมุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กพร. จึงได้ดำเนินโครงการเพิ่ม ผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสถานประกอบกิจการ SME จำนวนมากกว่า 3 ล้านแห่ง ครอบคลุมการจ้างงานกว่า 11 ล้านคน มูลค่าทางเศรษฐกิจรวมมากกว่า 5 ล้านล้านบาท

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า โครงการนี้เป็นการทำงานเชิงรุกในการเข้าหาสถานประกอบกิจการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบกิจการ และพัฒนาทักษะพนักงานในสถานประกอบกิจการ ในการสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าใจถึงความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการทำงานและดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง สามารถนำแนวทางไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการได้อย่างยั่งยืน สำหรับในปี 2563 ตั้งเป้าหมายให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 185 แห่ง และพัฒนาศักยภาพแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) จำนวน 15,000 คน

“การให้คำปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบกิจการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สถานประกอบกิจการที่มีพนักงาน 51-200 คน ดำเนินการให้คำปรึกษาโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ และสถานประกอบกิจการที่มีพนักงาน 51-200 คน ดำเนินการให้คำปรึกษาโดยนักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กพร. ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านเทคนิคการให้คำปรึกษาซึ่งมีมากกว่า 400 คน ระยะเวลาการให้คำปรึกษา 210 วัน จะพิจารณาตั้งแต่กระบวนการผลิต วิเคราะห์หาจุดอ่อนที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และวิธีการที่จะช่วยให้ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพได้มากขึ้น จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0 ต่อไป สถานประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 4035” อธิบดีกพร. กล่าว