ชป.เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 6 ก.พ. 63 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน นายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีพื้นที่โครงการฯประมาณ 7,500 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน 4,300 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 7.60 ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญ ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตรของราษฎรในพื้นที่บ้านนาดี ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ สภาพปัจจุบันของอ่างฯมีสภาพตื้นเขินจากตะกอนดิน ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้ดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ขึ้น ในปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) ด้วยการเสริมสันทำนบดินให้สูงขึ้นอีกประมาณ 0.50 เมตร ความยาว 640 เมตร พร้อมติดตั้งบานแบบฝายพับได้บริเวณรอบอาคารระบายน้ำล้น สูง 1 เมตร เก็บกักน้ำได้เพิ่มอีกประมาณ 5 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบควบคุมระยะไกล แบบ REAL TIME อีกด้วย

สำหรับแผนการพัฒนาอ่างเก็บน้ำในระยะยาว ทางสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้กำหนดแผนในการพัฒนาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ไว้ในปี 2564-2567 ประกอบด้วย การก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 8,000 ไร่ การก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลท์ติก   พร้อมเลนจักรยานรอบอ่างฯ กว้าง 9 เมตร ยาว 16 กิโลเมตร และขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักในอ่างฯได้กว่า 10 ล้าน ลบ.ม.

“กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติม พร้อมไปกับการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สำหรับใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในฤดูแล้งอีกทั้งสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากได้อีกด้วย” นายสุชาติฯ กล่าว      

 

****************************************

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6 กุมภาพันธ์ 2563