กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก กล่าวรายงานสภาพพื้นที่ และนายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ เชิญชวนให้ประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่ลด ละ เลิก การเผาวัสดุทางการเกษตร และสร้างความตระหนักในเรื่องพิษภัยของหมอกควันไฟที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการทำลายหน้าดิน ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรได้ทราบถึงประโยชน์ของการไถกลบตอซังพืช และการบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรที่เหมาะสม การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ สาธิตการไถกลบตอซังพืชที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง และเพื่อป้องกันการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเผาเพื่อเตรียมดินปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรในพื้นที่ กิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยพืชสด ปอเทือง ปัจจัยการผลิต ปัจจัยด้านการปรับปรุงบำรุงดินและการทำเกษตรอินทรีย์ การสาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1 สำหรับผลิตปุ๋ยหมัก (ย่อยสลายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร) และการสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.2 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน เพื่อนำไปขยายผล ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย

หลังจากนั้น นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ และคณะ เดินทางไปดูงาน โครงการวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ PGS หมู่ 7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

********************************