‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’พบปะ อสร.จังหวัดหนองคาย ผู้เสียสละเป็นสื่อกลางนำบริการแรงงานสู่ชุมชน

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.หนองคาย เปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน บูรณาการประสานภารกิจกระทรวงแรงงาน สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและบูรณาการภารกิจกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ.2563 ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท ถนนบ้านเหล่าจอมมณี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.จักษ์ฯ กล่าวว่า อาสาสมัคร เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความยุติธรรม หรือด้านแรงงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะแต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานทั้งสิ้น ถือได้ว่า อาสาสมัคร เป็นบุคคลที่มีความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ เพราะการทำงานอาสาสมัคร ผู้ที่ทำหน้าที่ ต้องสละเวลาที่ควรจะใช้ประกอบอาชีพ หรือประกอบภารกิจต่างๆ ในด้านส่วนตัว และครอบครัว ทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศและเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน

รศ.ดร.จักษ์ฯ กล่าวต่อว่า ขอชื่นชมอาสาสมัครแรงงานทุกท่าน เพราะการเป็นอาสาสมัครแรงงานจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และเสียสละ ที่มาร่วมทำงานให้กับกระทรวงแรงงาน โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือ ให้การช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานกับประชาชนที่ประสบปัญหาด้านแรงงานในชุมชนและสังคมที่ท่านเกี่ยวข้องสอดส่อง และเฝ้าระวังการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ รณรงค์สร้างจิตสำนึก และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด อีกทั้งยังแจ้งเบาะแสสถานการณ์/เหตุการณ์ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทราบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วม 62 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงาน การปฏิบัติภารกิจการประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

…………………………………………