ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ตรวจติดตามงานรอบที่ 1 และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรม จังหวัดพะเยา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายกิตติ  แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการและภารกิจตามนโยบายยุทธศาตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 และงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก. โดยมี นายพิเชษฐ  แก้วบุญเสริฐ  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังผลการดำเนินงาน ให้ข้อแนะนำ แนวทางการพัฒนางานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานภายหลังการประชุม ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พะเยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมของนายบุญมี ประชุมของ ทั้งนี้ มีนายบุญมี ประชุมของ และนายกฤษณะ ประชุมของ ให้การต้อนรับและนำชมกิจการและตรวจเยี่ยมพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นแปลงวนเกษตร รวมเนื้อที่ 29 ไร่ มีไม้ยืนต้น และพืชสมุนไพรหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ มะขามป้อม ลำไย มะม่วง กระท้อน มะไฟ  พืชผักสวนครัวและไม้ผลที่ปลูกจะปลอดสารเคมี และเกษตรกรจะนำผลผลิตที่ได้ออกจำหน่ายและนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงเลี้ยงผึ้งเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง ณ บ้านเลขที่ 2/1798 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

……………………………………………….